e-infoDesign ประกันภัยรถยนต์

ข่าว ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันวินาศภัย

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส,รถเก๋ง รหัส 9926 อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย AZCP 3 PLUS ทุนประกัน 6,981 บาท

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3 PLUS ทุน 200,000 บาท จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 9926) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 9926) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 พลัส เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3 PLUS ทุน 200,000 บาท จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 9926) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3 PLUS ทุน 200,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3 PLUS ทุน 200,000 บาท จาก บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง “กลุ่มอลิอันซ์” ซึ่งเป็นบริษัทฯประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งเมื่อปี 1890 ในประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมากกว่า 100 ปี และ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี มีพนักงานในเครือรวมกันกว่า 120,000 คนทั่วโลก หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 638-9000 หรือ โทรสาร: (02) 638-9030 Read the rest of this entry »

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถเก๋ง รหัส 10476 อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย HONDA CITY (VALUE ONE) อายุรถ 5 ปี ทุนประกัน 400,000

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถเก๋ง อลิอันซ์ ซีพี – HONDA CITY (VALUE ONE) อายุรถ 5 ปี ทุน 400,000 บาท จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 10476) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล HONDA CITY ทุกรุ่น ปีที่ผลิต (Model Year) :2008 2008 (รหัสสินค้า 10476) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 400,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 400,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 5,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

การทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 อลิอันซ์ ซีพี – HONDA CITY (VALUE ONE) อายุรถ 5 ปี ทุน 400,000 บาท จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 10476) เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับ ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด

ข้อมูลบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง อลิอันซ์ ซีพี - HONDA CITY (VALUE ONE) อายุรถ 5 ปี ทุน 400,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ อลิอันซ์ ซีพี – HONDA CITY (VALUE ONE) อายุรถ 5 ปี ทุน 400,000 บาท จาก บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง “กลุ่มอลิอันซ์” ซึ่งเป็นบริษัทฯประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งเมื่อปี 1890 ในประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมากกว่า 100 ปี และ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี มีพนักงานในเครือรวมกันกว่า 120,000 คนทั่วโลก หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 638-9000 หรือ โทรสาร: (02) 638-9030 Read the rest of this entry »

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3,รถกระบะ รหัส 2137 คูเนียประกันภัย

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ คูเนีย จาก คูเนียประกันภัย (รหัสสินค้า 2137) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ จากบริษัทคูเนียประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 2137) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 คูเนีย จาก คูเนียประกันภัย (รหัสสินค้า 2137) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำ ประกันภัยรถยนต์สามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท คูเนียประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ คูเนียข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ คูเนีย จาก บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KIT เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2544 โดยบริษัท Kurnia Damai Sdn. Bhd.จากประเทศมาเลเซีย ได้เข้ารวมกิจการกับ เอเชีย ไดนามิก ประกันภัย จำกัดเพื่อเป็นการเริ่มต้นทำการตลาดด้านธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย คูเนียประกันภัยเป็นประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทย 4 สาขา และศูนย์ให้บริการ 2 แห่ง มีอู่ในเครือมากกว่า 200 แห่ง และสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 210 แห่งเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทคูเนียประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 635-1555 แจ้งเหตุ (02) 635-1234  Read the rest of this entry »

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส,รถกระบะ รหัส 7752 เจ้าพระยาประกันภัย-ปิคอัพ ทุนประกัน 100,000

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ เจ้าพระยา-ปิคอัพ ทุน 100,000 บาท จาก เจ้าพระยาประกันภัย (รหัสสินค้า 7752) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ จากบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 7752) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 พลัส เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยา-ปิคอัพ ทุน 100,000 บาท จาก เจ้าพระยาประกันภัย (รหัสสินค้า 7752) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ เจ้าพระยา-ปิคอัพ ทุน 100,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ เจ้าพระยา-ปิคอัพ ทุน 100,000 บาท จาก บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 ในชื่อ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 300 ล้านบาท แปรสภาพเป็น บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อ 4 มกราคม 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 380 ล้านบาท ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยเลขที่ ป.1/2549 หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 648-6666, แจ้งเหตุ (02) 978-6080 หรือ โทรสาร: (02) 661-3774, (02) 661-9960 Read the rest of this entry »

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถกระบะ รหัส 1960 คูเนียประกันภัย รถอายุ 2-7 ปี ทุนประกัน 400,000

without comments

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถกระบะ คูเนีย รถอายุ 2-7 ปี ทุน 400,000 บาท จาก คูเนียประกันภัย (รหัสสินค้า 1960) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถกระบะ จากบริษัทคูเนียประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก ทุกยี่ห้อ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (รหัสสินค้า 1960) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 400,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 400,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

การทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 คูเนีย รถอายุ 2-7 ปี ทุน 400,000 บาท จาก คูเนียประกันภัย (รหัสสินค้า 1960) เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับ ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด

ข้อมูลบริษัท คูเนียประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถกระบะ คูเนีย  รถอายุ 2-7 ปี ทุน 400,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ คูเนีย รถอายุ 2-7 ปี ทุน 400,000 บาท จาก บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KIT เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2544 โดยบริษัท Kurnia Damai Sdn. Bhd.จากประเทศมาเลเซีย ได้เข้ารวมกิจการกับ เอเชีย ไดนามิก ประกันภัย จำกัดเพื่อเป็นการเริ่มต้นทำการตลาดด้านธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย คูเนียประกันภัยเป็นประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทย 4 สาขา และศูนย์ให้บริการ 2 แห่ง มีอู่ในเครือมากกว่า 200 แห่ง และสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 210 แห่งเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทคูเนียประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 635-1555 แจ้งเหตุ (02) 635-1234  Read the rest of this entry »

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส,รถเก๋ง รหัส 9925 อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย AZCP 3 PLUS ทุนประกัน 150,000

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3 PLUS ทุน 150,000 บาท จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 9925) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 9925) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 พลัส เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3 PLUS ทุน 150,000 บาท จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 9925) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3 PLUS ทุน 150,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 3 PLUS ทุน 150,000 บาท จาก บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง “กลุ่มอลิอันซ์” ซึ่งเป็นบริษัทฯประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งเมื่อปี 1890 ในประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมากกว่า 100 ปี และ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี มีพนักงานในเครือรวมกันกว่า 120,000 คนทั่วโลก หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 638-9000 หรือ โทรสาร: (02) 638-9030

 

 

Read the rest of this entry »

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง รหัสสินค้า 9917 อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 2 PLUS ทุน 150,000 บาท

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 2 PLUS ทุน 150,000 บาท จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 9917) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 9917) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 150,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดย ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิดประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 2 PLUS ทุน 150,000 บาท จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 9917) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 2 PLUS ทุน 150,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ อลิอันซ์ ซีพี-AZCP 2 PLUS ทุน 150,000 บาท จาก บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง “กลุ่มอลิอันซ์” ซึ่งเป็นบริษัทฯประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งเมื่อปี 1890 ในประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์ในการรับประกันภัยมากกว่า 100 ปี และ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปี มีพนักงานในเครือรวมกันกว่า 120,000 คนทั่วโลก หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 638-9000 หรือ โทรสาร: (02) 638-9030

 

 

Read the rest of this entry »

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,(รหัสสินค้า 4941) รถกระบะ อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก อาคเนย์ประกันภัย

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 4941) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 4941) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 4941) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำ ประกันภัยรถยนต์ สามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ อาคเนย์-ไดมอนด์ข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความผาสุกมั่นคงแก่คนไทย ยึดมั่นในหลักวิชาการแห่งการประกันภัย เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก และใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นตราสัญลักษณ์ ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 631-1311 แจ้งเหตุ (02)267-7777 หรือ โทรสาร: (02) 237-7409

ข้อมูลสาขาของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย

ท่านที่ไม่สะดวกในการทำประกันที่ อาคเนย์ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ท่านสามารถดูรายชื่อของ สาขาของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ทั่วประเทศ หรือแจ้งทำประกันภัยกับเรา ได้ที่ ทูเดย์อินชัวร์โทรศัพท์ (02) 952-7322, (084) 614-4442, (086) 431-9603, หรือ (086) 431-9606 ทำประกันภัยวันนี้ ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 งวด รับส่วนลดมากกว่า 50% คืนค่าคอมสูงสุด 15% คุ้มครองทันที จัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงมือท่าน

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 4941) ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 3,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 0 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 0 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 0 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 x 3 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 50,000 x 3 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-ไดมอนด์ ราคามาตรฐานจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำหรับ อาคเนย์-ไดมอนด์ (รหัสสินค้า 4941) ตามหน้ากรมธรรม์ 3,300.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 3,071.11 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 13.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 215.89 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้ออาคเนย์-ไดมอนด์ (รหัสสินค้า 4941) ได้ทันที ทำประกันภัยวันนี้ เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ กว่า 3,000 รายการ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เอเชียประกันภัย เทเวศประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เลือกได้ทั้ง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส และพรบ.

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ แอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาท

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ แอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาท จาก แอกซ่าประกันภัย โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ จากบริษัทแอกซ่าประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 950,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 พลัส เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ แอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาท จาก แอกซ่าประกันภัย เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท แอกซ่าประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ แอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาท จาก บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มแอกซ่าและธนาคารชั้นนำ 2 แห่ง คือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจบริษัทนายหน้า ตัวแทนรวมถึงลูกค้าที่พอใจในบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วย“การบริการที่พร้อม ใส่ใจและเชื่อถือได้” หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทแอกซ่าประกันภัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 679-7600, (02) 285-6385 หรือ โทรสาร: (02) 285-6383

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
 • รับประกันอู่ห้างในสัญญา
 • ทุนประกันไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์
 • รับประกันรถอายุไม่เกิน 5 ปี
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
 • บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมรถลูกค้า ณ.ที่เกิดเหตุในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
 • บริการรถยกในระยะทางไม่เกิน 50 กม. กรณีไม่สามารถซ่อมรถ ณ.ที่เกิดเหตุ
 • บริการเติมน้ำมันไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉินบนท้องถนน

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถกระบะ แอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาท จาก แอกซ่าประกันภัย ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 950,000 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 0 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 2,000 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 x 5 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 100,000 x 5 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ แอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาท ราคามาตรฐานจากบริษัทแอกซ่าประกันภัย สำหรับ แอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาท ตามหน้ากรมธรรม์ 14,500.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 13,497.40 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 54.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 948.60 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้อแอกซ่า (ห้าง) ทุน 950,000 บาท ได้ทันที

Written by andychuzley

December 26th, 2012 at 7:21 am

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส มากที่สุด

with one comment

ทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส มากที่สุดจากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 25 แห่ง

ซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 งวด รับส่วนลดมากกว่า 50% คืนค่าคอมสูงสุด 15% คุ้มครองทันที จัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงมือท่าน ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ได้มากกว่า 3,000 รายการ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคง เทเวศประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคี เลือกได้ทั้ง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส และพรบ.

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส

รู้จัก ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด
 • ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดยประกันภัยประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง
 • ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส เป็นประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด
 • ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ
 • ประกันภัยรถยนต์ ประเภท พรบ. เป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

ซื้อ ประกันภัยรถยนต์

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆในการทำ ประกันภัยรถยนต์ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00น.-17:00น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9:00น.-15:30น. ได้ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้

 • ติดต่อ คุณวรณัฐ, คุณกิ๊ฟ, คุณวิไลลักษณ์, คุณเขต (02) 952-7322, (084)614-4442, (086) 378-9671, (086) 431-9603, (086) 431-9606